Văn bản pháp luật

Số/ký hiệu Ngày ban hành Hiệu lực Xem chi tiết Xem chi tiết

68/2019/TT-BTC

30/09/2019

14/11/2019

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Tại đây

32/2011/TT-BTC

14/03/2011

01/05/2011

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tại đây

39/2014/TT-BTC

31/03/2014

01/06/2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tại đây

26/2015/TT-BTC

27/02/2015

01/01/2015

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tại đây

37/2017/TT-BTC

27/04/2017

12/06/2017

V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Tại đây

10/2014/TT-BTC

17/01/2014

02/03/2014

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 v/v hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Tại đây

176/2016/TT-BTC

31/10/2016

15/12/2016

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Tại đây

Số/ký hiệu Ngày ban hành Hiệu lực Xem chi tiết Xem chi tiết

4178/TCT-CS

15/10/2019

14/11/2019

Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Tại đây

4290/TCT-DNL

14/10/2015

14/10/2015

V/v Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy trong trường hợp mặt hàng chiếm nhiều trang giấy

Tại đây

2402/BTC-TCT

23/02/2016

23/02/2016

V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử

Tại đây

Số/ký hiệu Ngày ban hành Hiệu lực Xem chi tiết Xem chi tiết

119/2018/NĐ-CP

15/10/2018

01/11/2018

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Tại đây

51/2010/NĐ-CP

14/05/2010

01/01/2011

Nghị định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tại đây

04/2014/NĐ-CP

17/01/2014

01/03/2014

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tại đây

109/2013/NĐ-CP

24/09/2013

09/11/2013

Nghị định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Tại đây

49/2016/NĐ-CP

27/05/2016

01/08/2016

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn

Tại đây

130/2018/NĐ-CP

27/09/2018

15/11/2018

Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Tại đây

123/2020/NĐ-CP

19/10/2020

01/07/2022

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ…

Tại đây

125/2020/NĐ-CP

19/10/2020

05/12/2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Tại đây

Số/ký hiệu Ngày ban hành Hiệu lực Xem chi tiết Xem chi tiết

1209/QĐ-BTC 23/06/2015

23/06/2015

23/06/2015

V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Tại đây

1445/2015/QĐ-TCT

06/08/2015

06/08/2015

V/v ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Tại đây

2660/QĐ-BTC

14/12/2016

01/01/2017

V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Tại đây

Số/ký hiệu Ngày ban hành Hiệu lực Xem chi tiết Xem chi tiết

51/2005/QH11

29/11/2005

01/03/2006

Luật Giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Tại đây

67/2006/QH11

29/06/2006

01/01/2007

Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Tại đây

Cập nhật: 6/11/2020